Fysio-logogroep

Voor wie?
We zien regelmatig kinderen in de praktijk die zowel problemen hebben op het gebied van sensomotoriek als spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Vaak zijn er tevens hulpvragen op het gebied van focus, doelgerichtheid en zelfstandigheid. Voor deze kinderen ging in november 2019 in samenwerking met de praktijk voor kinderfysiotherapie Danen-Derksen de eerste fysio-logogroep van start.

Waarom gecombineerde behandeling?
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen met zowel een spraak en taal- als een sensomotorische ontwikkelingsstoornis, meer baat hebben bij een behandeling waarbij beweeg- en taalprikkels (ervaren èn zeggen) geïntegreerd aangeboden worden dan bij een mono-disciplinaire behandeling. Om deze beweeg- èn taalprikkels samen te brengen in één behandeling zijn Natasja van Noordenne (kinderfysiotherapeut) en Nicole Reijmer (logopedist) gestart met gecombineerde fysio-logo groepsbehandeling. Binnen de groepsbehandeling worden taal- en motorische activiteiten spelenderwijs aangeboden. Het plezier beleven aan samenspel speelt hierbij een grote rol.

Wat we willen bereiken
Samen met de ouders wordt gekeken naar de hulpvraag en de te stellen doelen op de volgende gebieden;

Logopedische doelen

• Verbeteren van de communicatieve voorwaarden:
oogcontact, luistergerichtheid, beurtwisseling
• Verbeteren van de mondmotorische vaardigheden:
blazen, zuigen, kauwen, praten
• De taal en de innerlijke spraak versterken (jezelf aansturen middels innerlijke spraak)
• Stimuleren van een adequate interactie binnen de groep

Kinderfysiotherapeutische doelen

  • Verbeteren van de prikkelverwerking, regulatie en zelfregulatie
  • Verbeteren van lichaamsbewustzijn en bewegingsgevoel
  • Doelmatig handelen door het verbeteren van de bewegingsplanning
  • Verbeteren motorische vaardigheden; handvaardigheid, balvaardigheid en evenwicht

Inhoud van de behandeling
Een Fysio-Logo groep bestaat uit 4 tot maximaal 8 kinderen met sensomotorische problemen én problemen in de spraak-taalontwikkeling. We proberen de kinderen wat betreft leeftijd en belevingswereld bij elkaar aan te laten sluiten om zo een goed werkbare groep te vormen. In de regel gaat dit om een peutergroep (3-5 jaar) en een kleutergroep (5-7 jaar). Elke les staat een ander zintuig centraal en wordt gewerkt met verschillende materialen en activiteiten. Soms ligt in een sessie het accent meer op de logopedische- of juist fysiotherapeutische doelen maar altijd is er sprake van onderlinge integratie waarmee de effecten van de behandeling worden versterkt. De lessen worden telkens nabesproken met de ouders en in de laatste 2 lessen doen de ouders bovendien zelf mee. Na elke les worden informatie en opdrachten meegegeven. Tijdens de evaluatie gaven de ouders aan een duidelijke meerwaarde te ervaren van deze ouderparticipatie en tips en adviezen voor thuis en op school.

Aanmelding en intake
Aanmelding vindt plaats bij zowel de kinderfysiotherapeut als de logopedist. Vervolgens vindt bij beiden een intake en een screening plaats. Samen met ouders worden vervolgens de hulpvraag en de behandeldoelen voor het traject opgesteld. Dit bestaat uit 10 behandelingen, 1 telefonische tussenevaluatie en een eindevaluatie met ouders.

Waar en wanneer
De intake fysiotherapie en de gezamenlijke sessies vinden plaats bij Daanen Derksen Kinderfysiotherapie, Heyenoordseweg 1. De logopedische intake vindt plaats op de praktijk van Reijmer en Könning, locatie Mesdaglaan 54 te Arnhem.
Dit behandeltraject wordt steeds in september en januari aangeboden. Denk in verband hiermee om tijdige aanmelding (resp. juli en december)!

Vergoeding en kosten
De groepsbehandeling wordt door de zorgverzekering vergoed waarbij we vragen om een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Als een kind reeds in behandeling is, kan de groepsbehandeling onderdeel uitmaken van het totale traject. In deze periode wordt dan niet individueel behandeld.

Aanmelding
Een kind kan worden doorverwezen door een wijkteam, een arts, een school of een andere zorg- en/of hulpverlener. Ouders kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met de fysiotherapeut of de logopedist.

Nicole Reijmer                               logopedie.nicolereijmer@gmail.com (06-50467773)
Natasja van Noordenne               natasja@fitenvaardig.nl                       (06-24809424)