Gehoor/luisterfuncties

Het is belangrijk problemen met gehoor en luisteren in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te behandelen. Een kind kan langere tijd minder horen, bijvoorbeeld door veelvuldige of langdurige middenoorontstekingen. Dit heeft een negatief effect op de spraak- en taalontwikkeling, zeker in de taalgevoelige periode van 0-5 jaar. Het kind zal nieuwe woorden en taalstructuren minder goed opnemen en produceren. Daarnaast heeft het een negatief effect op de ontwikkeling van het luisteren zoals nodig bij het leren lezen en schrijven (fonologische ontwikkeling). Na het optimaliseren van het gehoor door de (huis)arts, kan de logopedist kan helpen deze luisterontwikkeling te stimuleren, vaak in combinatie met therapie met betrekking tot spraak en taal.

Naast een goed gehoor is gericht kunnen luisteren naar anderen belangrijk om de ontwikkeling van alle functies van taal en de sociale ontwikkeling, goed te laten verlopen. Sommige kinderen horen wel wat er gezegd wordt maar hebben moeite taal tot zich door te laten dringen of hebben meer verwerkingstijd nodig. Ook kan het zijn dat de gerichtheid op anderen gering is zoals bij een autisme-spectrumstoornis. Vaak komen problemen op dit gebied niet geïsoleerd voor maar bijvoorbeeld in combinatie met spraak- en/of taalproblematiek. Met kennis en adviezen vanuit de theorie van Sensorische Informatieverwerking kan hulp geboden worden bij bijvoorbeeld het verbeteren van de aandacht.

Zie ook:
www.fenac.nl
www.taalspraak.nl
www.auris.nl
www.logopedie.nl/site/gehoor