Spraak

kinderen
Bij logopedie wordt nog vaak alleen gedacht aan het verhelpen van slissen of het aanleren van de –r-. Werken aan verstaanbaarheid gaat dikwijls verder; kinderen kunnen moeite hebben met verschillende klanken, deze weglaten of vervormen, lettergrepen weglaten of juist een inconsequent foutenpatroon laten zien. Het kan ook zo zijn dat klanken wel kunnen worden uitgesproken, maar in woorden steevast fout worden gearticuleerd. Ook kan de articulatie in het algemeen vlak of interdentaal (tussen de tanden) zijn, vaak in samenhang met afwijkende mondgewoonten als duimen of mondademen.  Over het algemeen geld de VVV regel; kinderen van 4 jaar moeten voor vreemden verstaanbaar zijn, waarbij kleine foutjes met b.v. de /r/ of de /sch/ geen probleem vormen. Voor kinderen met een schisis (lip-, kaak- en / of gehemeltespleet) is de spraakontwikkeling een belangrijk aandachtspunt, omdat de vorm van de mond de ontwikkeling van spraakklanken bemoeilijkt.

Volwassenen
Ook bij volwassenen kan de uitspraak een beperking zijn. Dit kan komen doordat het binnensmonds- of kaakgeklemd spreken het uitvoeren van een spreekberoep belemmert. U kunt ook denken aan een te hoog spreektempo al dan niet gecombineerd met een foutief adempatroon of broddelachtig spreken. Als gevolg van een herseninfarct kan de aansturing van de spieren verslechterd zijn (dysartrie). Ook daarvoor kunt u terecht bij een logopedist.

Een logopedist kan u ook helpen met het afleren van een accent of het uitspreken van een 2e taal. Het gaat hierbij dan niet om zorg die vergoed wordt door uw ziektekostenverzekering.

Zie ook:
website beroepsvereniging met informatie over spraak
http://www.logopedie.nl/site/spraak

folder over taalontwikkeling bij peuters en kleuters
http://www.logopedie.nl/bestanden/kindentaal/folderdef.pdf