Werkwijze

Als u twijfelt of logopedie is wat u of uw kind nodig heeft, bel dan gerust eerst voor meer informatie. Bel 06-50467773 of mail logopedie.nicolereijmer@gmail.com.

Wel of geen verwijzing van de huisarts
U kunt zich zonder verwijzing van een arts melden bij een logopedist indien uw verzekering dit toestaat (home, vergoedingen). Het kan zijn dat u naar aanleiding van de uitkomst van de verplichte screening (DTL) toch gevraagd wordt naar de huisarts te gaan voordat gestart wordt met logopedie. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld onbehandelde gehoorproblematiek bij kinderen met een slechte verstaanbaarheid. Dan is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen en hem/haar te vragen om een verwijzing voor logopedie. Bij stem- of slikklachten dient u altijd eerst de huisarts te raadplegen.

Let op: De behandellocatie Kluizeweg 189 is gevestigd in een schoolgebouw (locatie Laska Könning). Voor vergoeding van de behandeling door uw verzekeraar is om die reden een verwijzing van een arts noodzakelijk.

Aanmelding en behandeling
U meldt zich telefonisch of via de mail. In dit eerste contact wisselen we reeds een aantal gegevens uit en maken we een afspraak. Als u een verwijzing heeft van uw (huis)arts of tandarts, of als de DTL screening groen licht heeft gegeven, kan direct gestart worden met logopedie.

Neemt u de eerste keer een geldig legitimatiebewijs, uw verzekeringspas en indien mogelijk een verwijzing van de huisarts mee?

Het eerste contact
Tijdens de eerste afspraak bespreken we de klacht(en) en wordt de anamnese afgenomen waarmee aanvullende gegevens worden verzameld. Ook wordt u gevraagd een behandelovereenkomst te tekenen waarin afspraken rondom de inhoud van de behandeling en algemene zaken zoals het contact met de verwijzer en de betalingsregeling worden vastgelegd. Daarna wordt een start gemaakt met het logopedisch onderzoek. Afhankelijk van het probleem zijn hier in de meeste gevallen één of meer  aanvullende sessies voor nodig. Vervolgens wordt een logopedische diagnose gesteld en een inschatting gemaakt van de duur en de inhoud van de behandeling.

Behandelovereenkomst
In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Tevens worden afspraken omtrent de behandeling en wijze van vergoeding vermeld. Om aan deze eisen te voldoen hebben wij een behandelovereenkomst opgesteld die u bij aanvang van de behandeling gevraagd wordt te tekenen.

Klik op deze link om de behandelovereenkomst vast door te lezen voor uw eerste bezoek:
R&K Behandelovereenkomst april 2021

Kijk op www.rijksoverheid.nl  voor meer informatie over de WGBO;  Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Behandelplan
Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld voor een bepaalde periode en een evaluatiemoment gepland. Uw verzekeraar vraagt om een plan voor maximaal een half jaar. Als de doelstelling dan nog niet is behaald en de therapie is wel zinvol gebleken, kan de behandeling worden verlengd.

Logopedische behandelingen duren ongeveer 25 minuten en meestal wordt gekozen voor een frequentie van 1x per week. In overleg wordt bekeken welke frequentie past bij welke hulpvraag dus dit kan ook 2x per week zijn of 1x per 2 weken. Ook de termijn van de behandeling is variabel. Afhankelijk van leeftijd, aard en ernst van de klacht kan dit van enkele behandelingen bij bijvoorbeeld een verkeerd uitgesproken –s-, oplopen tot 1 of 2 jaar bij een ernstige spraak- en taalstoornis.

Inhoud en verloop van de behandeling
Wij werken doelgericht met moderne materialen en technieken en doen ons best de nodige afwisseling te bieden zodat het oefenen leuk en interessant blijft. Zowel bij volwassenen als bij kinderen is het belangrijk met adviezen en oefeningen aan te sluiten bij de thuissituatie zodat de training zo veel mogelijk deel uit maakt van de dagelijkse routine. Bij kinderen wordt veel in spelvorm gewerkt. Wij streven er naar  steeds goed af te stemmen met de cliënt en oefenstof aan te bieden in de juiste stappen op het juiste moment. Door onze opleidingen en werkervaringen kunnen wij u een brede kijk garanderen. Indien van toepassing kan nader worden ingegaan op de SI problematiek (sensorische informatieverwerking) van cliënten, zowel tijdens de therapie als in de vorm van adviezen.

Tijdens de behandeling van (jonge) kinderen is het prettig als hierbij een ouder bij aanwezig is. Als u de behandeling meemaakt is het veel eenvoudiger aspecten hiervan thuis toe te passen waarmee we eerder tot het beoogde behandelresultaat komen. Wij geven u graag handvatten mee waarmee u thuis aan de slag kunt.

Hoewel oudere kinderen zelfstandiger zijn hebben ook zij de steun van een ouder meestal nog echt nodig bij het oefenen. Daarbij is het belangrijk is dat de ouder weet wat de bedoeling is en het kind kan begeleiden.

Contact met overige betrokkenen zoals de leerkracht zijn belangrijk in verband met informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming. Wij streven naar regelmatig contact en zijn ten alle tijden bereid zaken te bespreken of toe te lichten.

Evaluatie en afronding
Als het behandelplan met u wordt doorgenomen wordt tevens een evaluatiemoment afgesproken, ook bij vernieuwing of herziening van het plan. In principe wordt de verwijzer, meestal de huisarts, op de hoogte gehouden van de bevindingen en vorderingen. Daarnaast wordt altijd een eindverslag gemaakt wat met u wordt doorgesproken en waarvan u desgewenst een kopie ontvangt.